Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

 

Обявени конкурси

Текущи конкурси

Архив

 

 

Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научните степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Изисквания, условия, правила и решения, приети от НС на ИЕЕС-БАН допълнение към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Методика за обективизиране на оценките за качествата на научните работници, експериментално прилагане на тяхното атестиране в ИИХ-БАН

Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензия по конкурс за заемане на длъжности “доцент”  и “професор”

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: