Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

ПРАВИЛНИК
за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки
в Института по инженерна химия към Българска академия на науките

 

ПОКАНА
за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена процедура

Технически характеристики на оборудването

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Индикативнa офертa 1

Индикативнa офертa 2

Индикативнa офертa 3

 

Oбществена поръчка (референтен № 915219) с предмет: “Доставка, инсталиране и обучение на персонал за работа с апаратура за свръхкритична екстракция и такава за течна хроматография” в 2 (две) обособени позиции.

 

Документация по процедурата:

Решение

Обявление

PDF Документация WORD

Проект на договор

ЕЕДОП

 

ПРОТОКОЛ №1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол №2

Протокол по чл. 181, ал. 4 на ЗОП

Рещение за класиране и определяне на изпълнител

 

АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: