Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

 

 

 

История: През 1961 г. в Института по обща и неорганична химия при Българска академия на науките беше създадена секция „Масообменни процеси” с лаборатории по „Екстракция” и „Абсорбция”. Тя представляваше първата българска специализирана лаборатория за инженерно-химични изследвания. Дванадесет години по-късно, през 1973 г., тази секция беше преобразувана в самостоятелно научно звено на БАН, под името „Централна лаборатория по Теоретични основи на химичната техника”. До 1986 г. персоналът ѝ нарастна до 66 служителя и звеното се превърна в Институт по инженерна химия. От основаването си до 1989 г. Институтът беше оглавяван от проф. Димитър Еленков, д.т.н., член-кореспондент на БАН, от 1989 до 1992 г. директор беше проф. Любомир Бояджиев, д.т.н., който през 1996 г беше избран за член-кореспондент на БАН. От 1992 до 2014 г. директор беше проф. д.т.н. Венко Бешков. През годините ръководители на специализираните лаборатории на Института бяха редица изтъкнати учени като проф. д.т.н. Димитър Еленков, член-кореспондент на БАН; проф. д.т.н. Любомир Бояджиев, член-кореспондент на БАН.; проф. д.т.н. Венко Бешков; проф. д.т.н. Христо Бояджиев; проф. д.т.н. Николай Колев; проф. д.т.н. Георги Кючуков; проф. д.т.н Асен Анастасов; проф. д.т.н Георги Ангелов; проф. д.т.н. Боян Иванов, доц. д-р Цветан Сапунджиев.

 

 

 

 

 

 

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: