Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

No

Научно звание

Тема на дисертацията

Автореферат

Решение на Научния съвет (НС)

за откриване на процедура за защита

Срок за избор на научно жури

(НЖ)

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензии и становища на НЖ

Дата и час на откритото заседание на НЖ за защита на дисертационен труд

Решение на

НЖ

1.

ДОКТОР
НА НАУКИТЕ

“ОЦЕНЯВАНЕ НА СМЕСЕНИ УРЕДБИ С АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ”

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

Александър Георгиев Георгиев

Автореферат

Протокол от заседание на Колоквиума за откриване на процедура за защита на дисертация.

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

Заповед за избор на Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Рецензиите и становищата са публикувани на:
16.02.2022г.

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

11.03.2022г.

От 14 часа

Присъжда научната степен “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

 

ДИПЛОМА

2.

ДОКТОР

„КАТАЛИТИЧНО ОКИСЛЕНИЕ НА СУЛФИДНИ ЙОНИ”

 

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

 

маг. инж. НАДЕЖДА ДРАГОМИРОВА ШУКОВА (ДЕРМЕНДЖИЕВА)

Автореферат

Протокол от решение на Научния съвет

 

Заповед за избор на Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

02.05.2022г.

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

20.05.2022г.

От 14 часа

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

FITEX

LOGO_Project

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: