Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

 

Тема 2.3.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА БИОКОНВЕРСИЯТА

TECHNOLOGICAL BASES OF BIOCONVERTION

Лектор: Проф. дтн Венко Николаев Бешков

 

Тема 2.3.2. ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАНЕТО И СИМУЛИРАНЕТО В ИНЖЕНЕРНАТА ХИМИЯ И ХИМИЧНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

FUNDAMENTAL OF THE MODELING AND SIMULATION IN CHEMICAL ENGINEERING AND CHEMICAL TECHNOLOGY

Лектор проф. дтн Христо Бояджиев

 

Тема 2.3.3. MЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ФОКУС ВЪРХУ ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКТОРИ С РЕАЛНИ ТЕЧНИ СРЕДИ

THE SCIENTIFIC METHODOLOGY FOCUSED ON "CHEMICAL REACTOR AND REAL FLUID FLOW" PROBLEMS

Лектор: Проф. дтн Серафим Влаев

 

Тема 2.3.4 МОДЕЛИРАНЕ НА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ С ПОМОЩТА НА ДИНАМИЧНИЯ СИМУЛАТОР 20 – SIM

MODELING OF CHEMICAL PROCESSES AND SYSTEMS WITH 20 – SIM DYNAMIC SIMULATION

Лектор: Доц. Цветан Сапунджиев

 

Тема 2.3.5. СЪВРЕМЕНИ МЕТОДИ И ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ И ОБЕКТИ

CONTEMPORARY METHODS AND COMPUTER-AIDED TOOLS FOR OPTIMIZATION OF CHEMICAL PROCESS SYSTEMS AND OBJECTS

Лектор: Проф. дтн Боян Бонев Иванов

 

Тема 3.10.7. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА АБСОРБЦИОННИ И АДСОРБЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ИНДУСТРИАЛНИ АПАРАТИ

MODELING AND SIMULATION OF ABSORPTION AND ADSORPTION PROCESSES IN INDUSTRIAL COLUMN APPARATUSES

Лектор проф. дтн Христо Бояджиев

 

Тема 3.10.6. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ХИМИЧНИ И КАТАЛИТИЧНИ ПРОЦЕСИ В ИНДУСТРИАЛНИ КОЛОННИ АПАРАТИ

MODELING AND SIMULATION OF CHEMICAL AND CATALYTIC PROCESSES IN INDUSTRIAL COLUMN APPARATUSES

Лектор проф. дтн Христо Бояджиев

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: