.От инженерно-химична и системна гледна точка, изследванията за създаване на ефективни, енерго-и-ресурсно спестяващи, екологосъобразни и устойчиви химични и биохимични процеси, системи и комплекси са съсредоточени в три основни клъстера - производствени процеси; производствени системи; и ресурсно осигурителни вериги.
Изследователски колектив от ИИХ-БАН обединява експертизата си за решаване на все още нерешени фундаментални проблеми както следва:

Клъстер "Производствени процеси". Оценка на влиянието на хидродинамичните неравномерности при разпределението на фазите в колонни апарати с пълнеж.

Клъстер "Производствени системи". Проектиране/реконструкция на производствени системи с периодични процеси в условията на стохастично променящи се параметри.

Клъстер "Ресурсно-осигурителни вериги". Проектиране и управление на БРОВ от първо и второ поколение, осигуряваща оптималност в термините на устойчивото развитие.