Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

Документи

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научните степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Методика за израстване на учените в ИИХ – БАН

Изисквания, условия, правила и решения, приети от НС на ИЕЕС – БАН допълнение към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Методика за обективизиране на оценките за качествата на научните работници, експериментално прилагане на тяхното атестиране в ИИХ – БАН

Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензия по конкурс за заемане на длъжности “доцент”  и “професор”

Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензии и становища върху дисертационни трудове за получавана на образователна и научна степен “доктор” и научна степен “доктор на науките”

Вътрешни правила за технически и организационни мерки и за допустимия вид защита на личните данни в ИИХ –БАН съгласно регламент 2016/679

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: