Преносни процеси в многофазни среди

Изследователски тематики: повишаване на ефективността на абсорбция и ректификация в колони с пълнеж и тарелки; оползотворяване чрез директен контакт на ниско потенциална топлина от отпадни газове; ефективно съхранение на топлина, нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси; екстракция на метали и органични съединения в течно-течни и твърдо-течни системи; течно-течна екстракция с йонни течности; твърдо-течна екстракция на биоактивни вещества от растителни суровини и отпадъци; високоефективни активни въглени и композитни наноструктури върху въглеродна повърхност.

Ръководител

Ръководител

Проф. д-р Даниела
ДЖОНОВА-АТАНАСОВА    

Тел.: +359 2 979 32 27, +359 876 153 547;
E-mail : dzhonova@bas.bg

Изследователската дейност

Изследователската дейност

Изследователската дейност е фокусирана върху изучаване на механизмите за пренос на маса в системи течност-течност и твърдо-течност и разработване на различни методи и техники за разделяне, като екстракция, разделяне с течни мембрани, разделяне на йонни течности, адсорбция и др. Приложението е в „зелени“ процеси, използващи нетоксични и ниско замърсяващи химикали, възстановяване на ценни вещества или отстраняване на вредни вещества от отпадъчни води и газове, хидрометалургични процеси за добиване на метали, производство на ценни естествени биоактивни продукти, извлечени от растения и предназначени за фармацевтични, козметични и хранителни цели.

Хидродинамиката и преносът на маса в колони с пълнеж е друга традиционна изследователска област. Проучванията включват разработване на нови видове високоефективни пълнежи и устройства за равномерно разпределение на течната фаза и елиминиране на вредния ефект на стенния поток. Последното позволява надеждно прехвърляне на резултатите от лабораторните тестове в индустриален мащаб.

Извършват се изследвания и за третиране на промишлени и битови отпадъци чрез пиролиза и изгаряне с оползотворяване на получената топлина.

Състав

Проф. д-р Максим Боянов
Тел.: +359 2 979 32 74
E-mail: mboyanov@iche.bas.bg
 

Доц. д-р Елена Разказова-Велкова
Тел.: +359 2 979 32 85
E-mail: razkazova_velkova@bas.bg  

Доц. д-р Светослав Наков
Тел.: +359 2 979 32 80
E-mail: svnakov@bas.bg

Доц. д-р Татяна Петрова
Тел.: +359 2 979 32 81
E-mail: t.petrova@iche.bas.bg

Доц. д-р Констанца Тонова
Тел.: +359 2 979 32 87
E-mail: k.tonova@iche.bas.bg

Доц. д-р Димитър Колев
Тел.: +359 2 979 63 13
E-mail: d.kolev@iche.bas.bg

 

 

Доц. д-р Диана Иванова
Тел.: +359 2 979 32 70
E-mail:  dianadoc@abv.bg

Гл. ас. д-р Мадлена Лазарова
Тел.: +359 2 979 32 87
E-mail: pertrex@bas.bg
 

Гл. ас. д-р Светлана Живкова
Тел.: +359 2 979 32 87
E-mail: svetlanazhivkova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Надежда Шукова
Тел.: +359 2 979 32 85
E-mail: nastemi1@abv.bg

Гл. ас. д-р Константина Стефанова
Тел.: +359 898 357 120
E-mail:  kstambolieva@abv.bg

Aс. Стела Паньовска
Тел.: +359 2 979 32 34
E-mail:  stela.panyovska@iche.bas.bg

Ас. Станислава Бояджиева
Тел.: +359 2 979 32 87
E-mail:  maleic@abv.bg

Химик Теодора Попова
Тел.: +359 2 979 32 70

Почетни професори

Проф. дтн Румен Даракчиев 

Проф. дтн Георги Ангелов
Тел.: +359 2 979 32 86
E-mail: gang@bas.bg

Проф. д-р Крум Семков
Тел.: +359 2 979 32 81
E-mail: kr.semkov@gmail.com

Проф. д-р Люцкан Люцканов
Тел.: +359 2 979 32 83
E-mail: lljutzkanov@yahoo.com

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN