Иновативни процеси и системно инженерство

Изследванията в лабораторията са свързани с опазване на околната среда, повишаване на ефективността и устойчивостта на производствените процеси, производствените системи и ресурсно-осигурителни вериги за целите на тяхното оптимално проектиране и управление. Основните научни направления, които се разиват са: моделиране на процесите на абсорбция, адсорбция и дестилация в колонни апарати; създаване на модели за оптимално проектиране на устойчиви ресурсно-осигурителни вериги за производство на млечни продукти и биогорива при удовлетворяване на екологични, икономически и социални критерии в условията на несигурна информация; валоризация на биомаса чрез прилагане на иновативни процеси за получаване на биоактивни вещества с добавена стойност за човешкото здраве; създаване на модели на нанокомпозитни структури, подложени на различни натоварвания, за определяне на зоните на тяхната безопасна работа; анализ на многокомпонентни лекарствени продукти и храни с UV-Vis и NIR спектрални методи и разработване на нови математически алгоритми за обработка на получените спектрални данни.

Ръководител

Ръководител

Доц. д-р Елисавета Кирилова

Тeл.: +359 2 979 34 81
e-mail: elisavetakirilova.iche.bas@gmail.com

СЪСТАВ

Д-р Румяна Статева
e-mail: r.stateva@iche.bas.bg

Доц. д-р Петя Попова-Крумова
e-mail: petyabs@yahoo.com

Гл. ас. д-р Райка Владова
e-mail: raika_vladova@abv.bg

Доц. д-р Боян Бояджиев
e-mail: boyadjiev.boyan@gmail.com

Гл. ас. д-р Георги Гергов
e-mail: ggergov187@gmail.com

Гл. ас. д-р Евгений Ганев
e-mail: evgeniy_ganev@abv.bg

Технолог  Анатолий Галушко
e-mail: anatoli6911@gmail.com

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN