Мисия


Институтът по инженерна химия (ИИХ) е специализирана научна организация към Българската академия на науките (БАН), представляваща основен изследователски център по инженерна химия в страната.

Основната мисия на ИИХ-БАН се изразява в изпълнението на следните дейности:

Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания в областите на химичното, биохимичното и системното инженерства, допринасяйки за развитието им в национален и международен мащаб. Основните направления в изследователската дейност са в съответствие с основните приоритети на Националните и Европейски стратегии за развитие на научните изследвания и отговарят пряко на съвременните обществени изисквания и предизвикателства:

  • Методи за повишаване на ефективността и устойчивостта на процесите на абсорбция, адсобция и дестилация в колонни апарати;
  • Високоефективни методи за определяне на поведението на фазите в многокомпонентни смеси;
  • Методи за оптимално проектиране и управление на устойчиви химични и биохимични производствени системи и ресурсно-осигурителни вериги;
  • Биотехнологии за получаване на биогорива и продукти с широко приложение;
  • Биотехнологии за очистване от замърсители;
  • Химични и микробиологични горивни клетки за получаване на енергия и отстраняване на замърсители;
  • Технологии за декарбонизиране на околната среда;
  • Създаване на прототипи (методи, съоръжения, технологии) за промишлено внедряване в областта на химичното и биохимичното инженерство.
  • Експертиза в областта на химичните и биохимичните технологии.
  • Подготовка на специалисти в областта на химичните и биохимичните технологии. Обучение на стажанти, студенти и докторанти по докторска програма „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“ по професионално направление 4.2. Химически науки. 
Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Архив процедури Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN