БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

Посредством методите на химичното и биопроцесното инженерство, лабораторията се занимава с изучаване, развитие и оптимизация на процеси с приложение в химичната индустрия и биотехнологиите. Предмет на изследване са апаратурното оформление на реакторите, контрола и оптимизацията на процесите за химично или биологично получаване на съединения с широко приложение, разработване на нови методи за извличането им от реакционните смеси, както и получаването им от възобновяеми източници на енергия.

Ръководител

Ръководител

Проф. д-р Драгомир Янков 

Тeл.: +359 2 871 91 21
E-mail: yanpe@bas.bg

СЪСТАВ

Проф. дн Калоян Петров

E-mail: kaloian04@yahoo.com

Дтн Венко Бешков
E-mail: vbeschkov@yahoo.com

Проф. д-р Ирен Цибранска-Цветкова
E-mail: tsibranska@yahoo.com

Проф. д-р Даниела Илиева Бътовска

E-mail: danibat@iche.bas.bg

Гл. ас. д-р Грета Найденова
E-mail: greta_naydenova@abv.bg

Гл. ас. д-р Евгения Василева
E-mail: jenivasileva96@gmail.com

Гл. ас. д-р Иван Ангелов
E-mail: yeraodos@abv.bg

Гл. ас. д-р Флора Цветанова
E-mail: florablue@abv.bg

Асистент Апостол Апостолов
E-mail: a_apostolov@iche.bas.bg

Асистент Лидия Цигорийна
E-mail: lidia@iche.bas.bg

Асистент Надя Арменова
E-mail: nadq.armenova@gmail.com

Химик  Стефан Стефанов
E-mail: stefanmartinov@yahoo.com

Химик  Лидия Трантеева
E-mail: lidka_1@abv.bg

Химик  Лиляна Тошева
E-mail: lilka3@yahoo.com

Биолог   Мира Йорданова
E-mail: m.jordanova19@gmail.com

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Архив процедури Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN