Прием на докторанти

Прием на докторанти в Института по инженерна химия при БАН

Докторантурите в Института по инженерна химия при БАН са три вида:

 • редовна (по държавна поръчка);
 • задочна (по държавна поръчка);
 • докторантура на самостоятелна подготовка.

Приемът на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка е регламентиран от Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) при БАН и Академичния съвет (АС) на ЦО. Има две конкурсни сесии годишно: редовна и допълнителна.

Редовни и задочни докторантури:

 • Всяка лаборатория в ИИХ представя мотивирано предложение до Директора на института. 
 • Следват решение на Министерски съвет и заповед от председателя на БАН за обявяване на конкурс за прием на редовни и задочни докторанти в звената на БАН. 
 • Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“, на интернет страницата на БАН и на интернет страницата на ИИХ – БАН. 
 • Конкурсът започва да тече от датата на обявяването му в „Държавен вестник“. Актуалните обяви за кандидат-докторантски конкурси могат да се видят на интернет страницата на ИИХ – БАН в раздел „Конкурси“
 • Срокът за подаване на документи за участие в конкурса за докторантура е 2 месеца от датата на обявяването му в „Държавен вестник“.
 • Ако останат незаети места, се обявява допълнителен конкурс.

Прием на докторанти в самостоятелна форма на обучение:

 • Приемът на докторанти в самостоятелна форма на обучение се извършва без изпит и обявен конкурс през цялата академична година при условия, определени в „Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) при БАН и Академичния съвет (АС) на ЦО“ .
 • Лице, разработило съществена част от дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, може да се зачисли като докторант на самостоятелна подготовка към ИИХ в съответната тематика за, която НЗ е акредитирано. 
 • Лицето подава молба до Директора на ИИХ и прилага в писмен вид резултатите от разработката си и библиография.
 • Директорът определя със заповед заседание на първично научно звено или го разширява, така че да могат да бъдат включени най-малко 5 хабилитирани лица в областта на разработката. Участниците в заседанието изслушват изложението на кандидата за докторант и след дискусия могат да вземат решение да предложат на НС на ПНЗ зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. НС по доклад на ръководителя на първичното научно звено, разработката и протокола от заседанието, може да вземе решение за зачисляване. 
 • След зачисляването за този докторант важат всички процедури и изисквания по реализиране на образователната и научна програма за докторантите в БАН. Ако зачисленият докторант не е служител на БАН и с организацията, в която работи, няма сключено споразумение, е необходимо да се сключи договор между Директора на ПНЗ и докторанта с определяне на такса за обучението му. Максималният срок на самостоятелната докторантура е 3 години. 
 • Зачислените докторанти на самостоятелна подготовка имат законов срок от три години, за да доразработят и предадат за защита дисертационния си труд. В случай, че дисертационният труд не е представен за защита в упоменатия тригодишен срок ПНЗ няма финансови ангажименти към процедурата по защита на дисертационния труд. Заплащането на защита (изцяло или частично) на самостоятелните докторанти – служители на БАН, става само при финансова възможност на ПНЗ и решение на ръководството на института. Защитата на самостоятелни докторанти, които не са служители на БАН, се заплаща от тях.

Документи за участие в докторантски конкурс

1. Молба до директора на Института по инженерна химия при БАН, в която кандидатите посочват специалността (или специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография по европейски образец.
3. Диплома (или нотариално заверено копие от нея) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“. Дипломата се подава заедно с приложението, като общият успех на кандидата трябва да бъде най-малко „много добър“ (4.50).
(Кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително е посочен средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа или от положения държавен изпит).
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетелство за съдимост.
7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
8. Фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН (адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2). Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.
9. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до конкурса, като в писмата до допуснатите кандидати е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Конкурсът за докторанти се състои от писмен (4 часа) и устен изпит по специалността по предварително приет от НС на ИИХ – БАН въпросник.
Кандидатите полагат изпит и по избран от тях чужд език, който се провежда от Центъра за обучение при БАН (http://edu.bas.bg/index.html).
Кандидатите за докторанти се допускат до устен изпит по специалността при успех от писмения изпит, не по-нисък от „много добър“ (4.50).  Успешно издържали конкурса са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността, не по-ниска от „много добър“ (4.50) и оценка от изпита по чужд език, не по-ниска от „добър“ (4.00).
Докторантите се зачисляват след решение на Научния съвет и заповед на директора на Института. Заедно със своите научни ръководители те сключват тристранен типов договор за обучение в ИИХ – БАН.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN