Необходими документи за защита на дисертационен труд

Необходими документи за защита на дисертационен труд в ИИХ – БАН

Необходими документи за защита на дисертационен труд в ИИХ - БАН

1.    Дисертация;
2.    Автореферат;
3.    Професионална автобиография;
4.    Справка за взети изпити и получени кредити по докторантурата;
5.    Копие от протоколи от взети изпити;
6.    Списък на научните публикации и доклади, публикувани в пълен текст, свързани с дисертацията;
7.    Копие на научните публикации;
8.    Мнение на хабилитирани лица (ако има такива);
9.    Списък на цитиранията на научните публикации, свързани с дисертацията (ако има такива);
10.     Други материали по преценка на докторанта.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN