ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г

Подписаният ................................................................................................................, ЕГН ..............................., л.к ...................................., изд. на ………………….... от МВР......................, адрес град .................................., ул. .......................................,  ап. .............,  

Декларирам:


1. Осигурен(а) съм за всички осигурителни случаи на друго основание върху месечно възнаграждение, като работещ при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (наименование и адрес на работодателя или възложителя)

2. Самоосигуряващо се лице: БУЛСТАТ/ЕГН . . . . . . . . . . . . 

3. Пенсионер  да  не       Ако сте отбелязали "да" осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО не се дължат.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: ……………… год.     

Декларатор:.......................................
/……………………………./

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN