Конкурс (ДВ брой 96, от 2.12.2022 г.) за професор по професионално направление 4.2. Химически науки

(Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“

Конкурс (ДВ брой 96, от 2.12.2022 г.) за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник. Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел. 02/979 3288, Човешки ресурси, или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.

Документи на кандидата

Кандидат: доц. д-р инж. Даниела Джонова-Атанасова

Научно жури:
Вътрешни членове
1. Председател: доц. д-р Елисавета Кирилова
2. проф. д-р Румяна Статева
3. проф. дн Калоян Петров
4. проф. дтн Георги Ангелов
Външни членове
5. проф. дн Йордан Христов
6. проф. д-р Илия Илиев
7. доц. д-р Стела Минковска
 

Заключително заседание на научното жури: Проведено на 10.04.2023 г. в Заседателната зала на Институт по инженерна химия – БАН, бл.103.
Решение: Научното жури предлага на Научния съвет на Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” да избере доц. д-р. инж. Даниела Боянова Джонова-Атанасова на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в научна област 4. Природни науки математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“ за нуждите на лаборатория “Преносни процеси в многофазни среди” в Институт по инженерна химия – БАН.

Рецензии и становища на научното жури свалете по-долу.
Резюмета на научни публикации свалете по-долу.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN