Проекти, финансирани от външни източници

 

 

Финансираща организация

Тип на конкурса и година

Номер или акроним на проекта

Заглавие на проекта

Ръководител на проекта

Линк към интернет страницата на проекта

„Хоризонт 2020“ - Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации

Мария Скл.- Кюри, 01.01.2018-31.12-2023

 

IProPBio

Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии

Координатор на проекта -проф. Масимилано Ерико

 

Introduction - IProPBio - Integrated Process and Product design for sustainable Biorefineries (sdu.dk)

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2019

 

КП-06-Н37/5/06.12.19

Устойчиви ресурсно-осигурителни вериги по отношение на екологични, икономически и социални критерии,

 

доц. д-р Елисавета Кирилова,

 

http://ssc.iche.bas.bg/

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2021

 

КП-06-Н57/3/15.11.2021

Оптимално безопасно натоварване и геометрия за слоести нанокомпозити при термо-механичен товар,

 

доц. д-р Татяна Петрова

 

http://nanocomposites.iche.bas.bg/#

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2019

 

КП-06-Н37/11

Интегриран абсорбционно-адсорбционен процес за безотпадъчно очистване на газове от серен диоксид

доц. д-р Елена Разказова-Велкова

 

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2022

 

КП-06-Н67/6

Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители

проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС-БАН),

доц. д-р Елена Разказова-Велкова (ИИХ-БАН),

проф. дн Марио Митов (ЮЗУ-Благоевград)

Интернет страницата на проекта е в процес на разработване

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

КП-06-М67/4/13.12.22

 

Изследвания за оптимизация на геотермални инсталации, включващи фазопреобразуващи компоненти като възобновяем източник на топлинна енергия с методите на CFD

 

 

гл. ас. д-р инж. Константина Стефанова

 

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на международни научни форуми, провеждани в Република България – 2022 г.

КП 06-МНФ/11/20.07/2022

1-st International Scientific Conference on Cleaner Energy and Chemical Engineering for Sustainable Circular Economy: CLES-CE 2022

гл. aс. д-р Райка Владова

http://prise-know.science/CLESCE2022/

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за
финансиране на
фундаментални
научни
изследвания-
2022 г.

КП-06-Н 67/11/2022

Биотехнологичен
синтез на 2-бутанол:
нова стратегия за
решаване на
енергийни и
екологични
проблеми
Ръководител:
проф. дн Калоян
Петров,
Участници: гл. ас.
д-р Флора
Цветанова, гл. ас.
д-р Евгения
Василева, гл.ас.
д-р Цветомила
Първанова-
Манчeва,
докторант Лидия
Цигорийна

 

 

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN