Проекти, финансирани от външни източници

 

 

Финансираща организация

Тип на конкурса и година

Номер или акроним на проекта

Заглавие на проекта

Ръководител на проекта

Линк към интернет страницата на проекта

„Хоризонт 2020“ - Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации

Мария Скл.- Кюри, 01.01.2018-31.12-2023

 

IProPBio

Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии

Координатор на проекта -проф. Масимилано Ерико

 

Introduction - IProPBio - Integrated Process and Product design for sustainable Biorefineries (sdu.dk)

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2019

 

КП-06-Н37/5/06.12.19

Устойчиви ресурсно-осигурителни вериги по отношение на екологични, икономически и социални критерии,

 

доц. д-р Елисавета Кирилова,

 

http://ssc.iche.bas.bg/

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2021

 

КП-06-Н57/3/15.11.2021

Оптимално безопасно натоварване и геометрия за слоести нанокомпозити при термо-механичен товар,

 

доц. д-р Татяна Петрова

 

http://nanocomposites.iche.bas.bg/#

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2019

 

КП-06-Н37/11

Интегриран абсорбционно-адсорбционен процес за безотпадъчно очистване на газове от серен диоксид

доц. д-р Елена Разказова-Велкова

 

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2022

 

КП-06-Н67/6

Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители

проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС-БАН),

доц. д-р Елена Разказова-Велкова (ИИХ-БАН),

проф. дн Марио Митов (ЮЗУ-Благоевград)

Интернет страницата на проекта е в процес на разработване

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

КП-06-М67/4/13.12.22

 

Изследвания за оптимизация на геотермални инсталации, включващи фазопреобразуващи компоненти като възобновяем източник на топлинна енергия с методите на CFD

 

 

гл. ас. д-р инж. Константина Стефанова

 

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на международни научни форуми, провеждани в Република България – 2022 г.

КП 06-МНФ/11/20.07/2022

1-st International Scientific Conference on Cleaner Energy and Chemical Engineering for Sustainable Circular Economy: CLES-CE 2022

гл. aс. д-р Райка Владова

http://prise-know.science/CLESCE2022/

 

Фонд „Научни изследвания“- МОН

 

Конкурс за финансиране на международни научни форуми, провеждани в Република България – 2022 г.

КП-06-Н 67/11/2022

Биотехнологичен синтез на 2-бутанол: нова стратегия за решаване на енергийни и екологични проблеми

Ръководител: проф. дтн Венко Бешков, Участници: гл. ас. д-р Евгения Василева, гл.ас. д-р Цветомила Първанова-Манчeва

 

 

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN