Конкурс (ДВ брой 17, от 21.02.2023 г.) за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки

(Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Иновативни процеси и системно инженерство“

Конкурс (ДВ брой 17, от 21.02.2023 г.) за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология) за нуждите на лаборатория „ Иновативни процеси и системно инженерство“ – един.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия –
БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел. 02/979 3288, Човешки ресурси, или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.

Документи на кандидата

Кандидат: гл.ас. д-р Боян Христов Бояджиев

Научно жури по конкурс за доцент за нуждите на лаборатория „Иновативни процеси и системно инженерство“, ИИХ-БАН, обнародвана в ДВ бр. 17 / 21.02.2023 г. в състав:
Вътрешни членове:
1. Председател: проф. д-р Драгомир Янков
2. проф. дтн Венко Бешков
3. доц. д-р Елена Разказова-Велкова
4. доц. д-р Светослав Наков
Резервен член: доц. д-р Татяна Петрова
Външни членове:
1. проф. д-р Илия Илиев (РУ „Ангел Кънчев“)
2. проф. д-р Коста Бошнаков (ХТМУ)
3. доц. д-р Димитър Пешев (ХТМУ)
Резервен член: проф. д-р Красимир Радев (ИМ-БАН)

Заключително заседание на научното жури: Проведено на 17.07.2023 г. в Заседателната зала на Институт по инженерна химия – БАН, бл.103.
Решение: Научното жури предлага на Научния съвет на Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски" да избере гл. ас. д-р. Боян Христов Бояджиев на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в научна област 4. Природни науки математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“ за нуждите на лаборатория “Иновативни процеси и системно инженерство” в Институт по инженерна химия – БАН.

Рецензии и становища на научното жури свалете по-долу.
Резюмета на научни публикации свалете по-долу.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN