Конкурс (ДВ брой 67, от 04.08.2023 г.) за професор по професионално направление 4.2. Химически науки - доц. д-р Даниела Илиева Бътовска

(Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория “Биохимично инженерство“.

Конкурс (ДВ брой 67, от 04.08.2023 г.) за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Биохимично инженерство “ – един. Конкурсът e със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“.
Документи за участие се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 202, тел. +359877125636, Човешки ресурси или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=198126

Документи на кандидата

Кандидат: доц. д-р Даниела Илиева Бътовска

Научно жури:
Вътрешни членове
1. Председател: проф. дн Калоян Пентров
2. проф. д-р Даниела Джонова-Атанасова
3. доц. д-р Елисавета Кирилова
4. доц. д-р Констанца Тонова
Външни членове
5. проф. дн Иванка Стойнева
6. проф. д-р Антоанета Трендафилова-Савкова
7. проф. дн Пенка Петрова
 
Заключително заседание на научното жури: Проведено на 28.11.2023 г. от 10 ч. в Заседателната зала на Институт по инженерна химия – БАН, бл.103.
Решение: Научното жури предлага на Научния съвет на Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” да избере доц. д-р Даниела Илиева Бътовска на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в научна област 4. Природни науки математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“ за нуждите на лаборатория “Биохимично инженерство” в Институт по инженерна химия – БАН.

Рецензии и становища на научното жури свалете по-долу.
Резюмета на научни публикации свалете по-долу.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN