Одобрени бенефициенти по Национална програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ (ПМС 203/19.09.18 г.)

Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

Младите учени и постдокторантите трябва да работят в: приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.; тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България; в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

Срокът за изпълнение на програмата е три години, 2018-2020, а бюджетът ѝ е 15 млн. лв. разпределени по 5 млн. лв. на година.

Програмата има два модула. Първият е насочен към младите учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен). Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени (не по-ниско от 900 лв.), така и за допълнителни месечни възнаграждения (между 200 и 500 лв.) на вече назначени в организацията бенефициент млади учени.

Втория модул на програмата има за цел стимулиране на учените – асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен) и реинтеграция към научна кариера на перспективни учени, придобили първа образователна и научна степен „доктор“, работещи в страната и чужбина. Предвижда се основно месечно възнаграждение за позицията постдокторант между 1500 и 3000 лв.

В текста на програмата е заложена и пряката отговорност на бенефициентите за популяризирането на програмата сред потенциалните участници в нея, както и към изпълнението й, и координацията с МОН на всички възникнали въпроси. Те преразпределят получените по нея средства между структурни си звена по правила и критерии, разработени и приети с решение на ръководните им органи. Правилата и критериите трябва да отчитат приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция на бенефициента, както и да отразяват конкретната им научна специфика и да допринасят за постигането на индикаторите на програмата.

Във всяко структурно звено на бенефициентите, получили средства по програмата се сформира комисия, която задължително включва и представители на младите учени и докторантите. Комисията разработва механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще участват в програмата и определя броя и размерите на възнагражденията за младите учени и постдокторантите. Решенията на комисията се одобряват от ръководните органи на бенефициента.

 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ В ИИХ – 2019 г.
 

Година на кандидатстване в НП Име, презиме, фамилия Тема на проекта Статут – МУ или постдокторант

2019

Райка Кирилова Владова

Математичен подход за проектиране и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води с цел повишаване на устойчивостта и енергоефективността

Постдокторант

2019

Иван Константинов Ангелов

Получаване на биогаз чрез обработка на растителни отпадъци

Млад учен

2019

Надежда Драгомирова Дерменджиева 

Структурирани катализатори за пречистване на отпадъчни води при окислително-редукционни процеси

Млад учен

2019

Стела Пламенова Паньовска

Изследване на мембранен реактор с интегриран модел по методите на компютърната динамика на флуидите

Млад учен

2019

Илиян Илиянов Траянов

Моделиране на хидродинамиката и масопреноса при мембранно филтруванe  чрез програмиране на допълнителни модули към съвременни софтуерни продукти за Компютърна динамика на флуидите (CFD

Млад учен

2019

Грета Пеева Найденова

Подходи за получаване на хидролизати от отпадъчни материали и биосинтез на млечна киселина и водород

Млад учен

 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ В ИИХ – 2020 г.

 

Година на кандидатстване в НП Име, презиме, фамилия Тема на проекта Статут – МУ или постдокторант

2020

Райка Кирилова Владова

Математичен подход за проектиране и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води с цел повишаване на устойчивостта и енергоефективността

Постдокторант

2020

Деница Ангелова Иванова

Синтез и охарактеризиране на нови дълбоко евтектични
разтворители

Млад учен

2020

Стефан Мартинов Стефанов

Структурирани активни въглени, използвани като електроди в безмембранен горивен елемент

Млад учен

 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ В ИИХ – 2021 г.

 

Година на кандидатстване в НП Име, презиме, фамилия Тема на проекта Статут – МУ или постдокторант

2021

Райка Кирилова Владова

Математичен подход за проектиране и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води с цел повишаване на устойчивостта и енергоефективността

Постдокторант

2021

Лидия Пламенова Цигорийна

Получаване на 2,3-бутандиол от субстрати с лигноцелулозен произход

Млад учен

2021

Надя Иванова Арменова

Изолиране и индетифициране на термофилни микроорганизми от естествени термални извори

Млад учен

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN