Одобрени бенефициенти по Национална програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ (РМС 206/07.04.22 г.)

Българската академия на науките на 21.07.2022 г. с решение на Управителния съвет на БАН, Протокол № 16 стартира програмата за подпомагане на „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Бяха приети сроковете за подаване на документи /30.09.22 г./, съобразно изискванията на Програмата, както и картата за оценка на научните проекти на кандидатите. Оценяването и класирането на кандидатите бе извършено от научните съвети на съответните звена по направления до 31.10.2022 г..

Управителният съвет на свое заседание на 10.11.2022 г., Протокол № 25, спазвайки стриктно изискванията на Програмата и поради ограничените финансови средства, взе решение да финансира с приоритет само 21 външни за институцията постдокторанти.

В модул „Млади учени“ бяха одобрени за бенефициенти на Програмата 29 външни за организацията млади учени и 125 вече назначени в звената.

 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ В ИИХ – 2022 Г.
 

Година на кандидатстване

Име, презиме, фамилия

Заглавие на проекта

Статут – МУ или постдокторант

2022

Лидия Пламенова Цигорийна

Получаване на 2,3-бутандиол от инулин съдържащи субстрати

Млад учен

2022

Надя Иванова Арменова

Оползотворяване на отпъдъчни лигно-целулозни материали за получаване на ценни биологични вещества

Млад учен

2022

Стефан Мартинов Стефанов

Пиролизирани въглеродни тъкани като иновативни електроди за конструирани чрез 3D печат горивни клетки за ремедиация на води

Млад учен

2022

Стела Пламенова Паньовска

Изследване на мембранно обогатяване на биоводород със средствата на компютърната динамика на флуидите

Млад учен

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Архив процедури Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN